Εφαρμογή Πράσινων Κριτηρίων (ΠΚ) στις Τεχνικές Προδιαγραφές για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

Δείτε ειδικότερα τις Τεχνικές Προδιαγραφές αγαθών/υπηρεσιών στο Παράρτημα 2, σελ. 4493 του επισυναπτόμενου ΦΕΚ.