Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 450/17-05-2024 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 4980/14-03-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 98Ζ6469Β7Ι-8ΔΑ, στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 4980/14-03-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.