Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 458/05-07-2024 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 11045/07-06-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 6ΧΘ7469Β7Ι-ΤΤΜ, στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη δαπανών των περιπτώσεων της παρ. 7 του άρθρου 237 του Ν.4957/2022»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 11045/07-06-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη δαπανών των περιπτώσεων της παρ. 7 του άρθρου 237 του Ν.4957/2022», για την απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου.