Κατηγορία: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ _ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ 1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Α’ ΚΥΚΛΟΣ – 2022)

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ προκηρύσσεται η  Δράση 1: Δράσεις Προώθησης Παραγωγής της Έρευνας Α’ Κύκλος – 2022, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση της Έρευνας και Βελτιστοποίηση της Λειτουργίας Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητή Στυλιανό […]

Περισσότερα »