Κατηγορία: Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_ Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.

Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.».    

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Integrated framework for the management of natural hazards based on Civil Protection VOLUnteers towards reinforcing cross-border readiness, prevention, response and improvement of resilience” – Acronym: VOLUnteer

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο έργο με τίτλο ” Integrated framework for the management of natural hazards based on Civil Protection VOLUnteers towards reinforcing cross-border readiness, prevention, response and improvement of resilience” – Acronym: VOLUnteer”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους, για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.   Για την υποβολή […]

Περισσότερα »

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 12339/18-05-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 6ΠΚΧ469Β7Ι-ΣΥΩ στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 12339/18-05-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.    

Περισσότερα »

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 13139/30-05-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ ΨΨΗΔ469Β7Ι-ΠΔ6 στο πλαίσιο του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 13139/30-05-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.    

Περισσότερα »

Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου_Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε

Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.».    

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Π.Μ.Σ. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας».    

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο: CULTUREID”

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο: CULTUREID, Κωδικός Έργου: Τ2ΕΔΚ-02000-ΟΠΣ 5072497, ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β ΚΥΚΛΟΣ- ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) […]

Περισσότερα »

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’αριθμ. 12335/18.05.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049000

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 12335/18.05.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049000, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, για την απασχόληση πέντε […]

Περισσότερα »

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’αριθμ. 10059/20.04.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131962

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 10059/20.04.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131962 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’αριθμ. 7411/17.03.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Μεγάλης έκτασης νανοδομημένες λειτουργικές επιφάνειες κατασκευασμένες με συνδυασμό λιθογραφίας λέιζερ και με την συνεχή νανοεκτυπωτική λιθογραφική μέθοδο», Ακρωνύμιο : NanoRoll, Κωδικός ΟΠΣ : 5048498

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 7411/17.03.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Μεγάλης έκτασης νανοδομημένες λειτουργικές επιφάνειες κατασκευασμένες με συνδυασμό λιθογραφίας λέιζερ και με την συνεχή νανοεκτυπωτική λιθογραφική μέθοδο», Ακρωνύμιο : NanoRoll, Κωδικός ΟΠΣ : 5048498., το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δράσεις Εθνικής Εμβέλειας : Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – […]

Περισσότερα »

Οριστικός πίνακας κατάταξης για την υπ’αριθμ. 9634/11.04.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας” και κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5183458

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 9634/11.04.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας” και κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5183458, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων […]

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 9634/11.04.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας” και κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5183458

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 9634/11.04.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας” και κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5183458, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων […]

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 7411/17.03.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Μεγάλης έκτασης νανοδομημένες λειτουργικές επιφάνειες κατασκευασμένες με συνδυασμό λιθογραφίας λέιζερ και με την συνεχή νανοεκτυπωτική λιθογραφική μέθοδο», Ακρωνύμιο : NanoRoll, Κωδικός ΟΠΣ : 5048498

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 7411/17.03.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Μεγάλης έκτασης νανοδομημένες λειτουργικές επιφάνειες κατασκευασμένες με συνδυασμό λιθογραφίας λέιζερ και με την συνεχή νανοεκτυπωτική λιθογραφική μέθοδο», Ακρωνύμιο : NanoRoll, Κωδικός ΟΠΣ : 5048498., το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δράσεις Εθνικής Εμβέλειας : Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων»