Κατηγορία: Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 7411/17.03.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Μεγάλης έκτασης νανοδομημένες λειτουργικές επιφάνειες κατασκευασμένες με συνδυασμό λιθογραφίας λέιζερ και με την συνεχή νανοεκτυπωτική λιθογραφική μέθοδο», Ακρωνύμιο : NanoRoll, Κωδικός ΟΠΣ : 5048498

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 7411/17.03.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Μεγάλης έκτασης νανοδομημένες λειτουργικές επιφάνειες κατασκευασμένες με συνδυασμό λιθογραφίας λέιζερ και με την συνεχή νανοεκτυπωτική λιθογραφική μέθοδο», Ακρωνύμιο : NanoRoll, Κωδικός ΟΠΣ : 5048498., το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δράσεις Εθνικής Εμβέλειας : Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου (3) με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Αυτεπιστασία (11/03/2019-31/10/2023)» της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049000

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (3) με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Αυτεπιστασία (11/03/2019-31/10/2023)» της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049000, ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Network Data Envelopment Analysis – Multilevel and Markovian Models and Applications – NET M-iDEA-A»

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο έργο με τίτλο «Network Data Envelopment Analysis – Multilevel and Markovian Models and Applications – NET M-iDEA-A», αρ. πρότασης 3154, της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.   Για την υποβολή αίτησης: εδώ  

Περισσότερα »

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 4942/17-02-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 6Π6Γ469Β7Ι-3ΔΨ στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 4942/17-02-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση».    

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας (Η’ κύκλος)

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει τον Η’ Κύκλο της κατηγορίας Ερευνητικής Πολιτικής με τίτλο: «Πρόγραμμα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας», όπως επικυρώθηκε με την 11/12.04.2023 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση του ερευνητικού προφίλ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η ενίσχυση […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης “Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131962.

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Υποέργο (1) “Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας” της Πράξης “Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που […]

Περισσότερα »

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’ αριθμ. 4877/16.02.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές (Μ.ΕΛ.Ο.Σ.)”

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 4877/16.02.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές (Μ.ΕΛ.Ο.Σ.)”, για την απασχόληση ενός(1) εξωτερικού συνεργάτη.    

Περισσότερα »

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’ αριθμ. 6226/02.03.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Ταξινόμηση και χαρακτηρισμός εικόνων εμβρύων για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής όρασης”

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 6226/02.03.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο έργο με τίτλο “Ταξινόμηση και χαρακτηρισμός εικόνων εμβρύων για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής όρασης” και κωδικό MIS 5179220 στο πλαίσιο της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, για την απασχόληση τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών.    

Περισσότερα »

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 4968/07-02-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 6Β03469Β7Ι-ΘΙ1 στο πλαίσιο του έργου «Π.Μ.Σ στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 4968/07-02-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Π.Μ.Σ στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία».    

Περισσότερα »

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 6036/01-03-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ Ψ1ΖΧ469Β7Ι-ΚΛΩ στο πλαίσιο του έργου «Συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το έργο “Ενοποίηση των υποέργων διαχείρισης των παλαιών ΠΜΣ και ΔΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής”»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 6036/01-03-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το έργο “Ενοποίηση των υποέργων διαχείρισης των παλαιών ΠΜΣ και ΔΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής”».    

Περισσότερα »

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’ αριθμ. 3332/06.02.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5183458

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 3332/06.02.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5183458, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5183458

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υποέργου (1) «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5183458, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους για την […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Integrated framework for the management of natural hazards based on Civil Protection VOLUnteers towards reinforcing cross-border readiness, prevention, response and improvement of resilience ” Project Acronym: VOLUnteeer

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο έργο με τίτλο “Integrated framework for the management of natural hazards based on Civil Protection VOLUnteers towards reinforcing cross-border readiness, prevention, response and improvement of resilience ” Project Acronym: VOLUnteeer, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, για το Πακέτο Εργασίας 2 «Communication and […]

Περισσότερα »

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 3338/06-02-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ ΩΝΣΙ469Β7Ι-ΩΨΧ στο πλαίσιο του έργου «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 3338/06-02-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »