Κατηγορία: Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 24788/13.11.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- Θέση Α_Social Forces

Δημοσίευση από στις 28/1/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 278/28-01-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 25249/18-11-2019 με ΑΔΑ: ΩΧΤΦ469Β7Ι-Β3Α

Δημοσίευση από στις 28/1/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ _ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Δημοσίευση από στις 20/1/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 277/17-01-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 27001/06-12-2019 με ΑΔΑ: 6Ω5Κ469Β7Ι-ΡΤ2

Δημοσίευση από στις 17/1/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 277/17-01-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 26246/28-11-2019 με ΑΔΑ: 6556469Β7Ι-Τ20

Δημοσίευση από στις 17/1/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τέσσερις(4) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας»

Δημοσίευση από στις 7/1/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ _ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ

Δημοσίευση από στις 30/12/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 276/27-12-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 25247/18-11-2019 με ΑΔΑ: ΩΡ1Δ469Β7Ι-3Δ2

Δημοσίευση από στις 30/12/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 276/27-12-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 23659/01-11-2019 με ΑΔΑ:Ψ1ΗΒ469Β7Ι-15Ω

Δημοσίευση από στις 27/12/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 276/27-12-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 23648/01-11-2019 με ΑΔΑ:Ψ9ΑΧ469Β7Ι-Η3Ω

Δημοσίευση από στις 27/12/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΔΙΒΙΜ

Δημοσίευση από στις 20/12/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 275/18-12-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 23130/29-10-2019 με ΑΔΑ: 7ΖΠΧ469Β7Ι-7ΤΠ

Δημοσίευση από στις 20/12/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 18199/30.08.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_POP-MACHINA

Δημοσίευση από στις 19/12/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση υπ’ αριθμ. 269/31-10-2019 σχετικά με τα όρια πρόσθετων αμοιβών από συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε (Δ)ΠΜΣ

Δημοσίευση από στις 19/12/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Στην υπ’ αριθμ. 269/31-10-2019 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποφασίστηκε η εφαρμογή των ορίων των πρόσθετων, σε μηνιαία βάση, αμοιβών για διδακτικό έργο μελών ΔΕΠ σε (Δ)ΠΜΣ, κατά την έννοια του άρθρου 31 του Ν. 4009/2011, ή κάθε άλλη συμμετοχή σε (Δ)ΠΜΣ, ως εξής: α) πρόσθετες, σε μηνιαία βάση, αμοιβές από […]

Περισσότερα »

273/26-11-2019 απόφαση Επιτροπής Ερευνών αναφορικά με τις αμοιβές για την επίβλεψη/εξέταση διπλωματικών εργασιών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δημοσίευση από στις 11/12/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Η Επιτροπή Ερευνών στην υπ’ αριθμ. 273/26-11-2019 έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε την έγκριση της καταβολής αμοιβής για την επίβλεψη και εξέταση διπλωματικών εργασιών, ως συμμετοχή σε Π.Μ.Σ., από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Συγκεκριμένα: εγκρίνεται η καταβολή αμοιβής για την επίβλεψη και εξέταση διπλωματικών εργασιών στο πλαίσιο Π.Μ.Σ. για τις αναθέσεις που έγιναν από τα Τμήματα […]

Περισσότερα »