Κατηγορία: Αποφάσεις Συνεδριάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δημοσίευση από στις 9/12/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 274/05-12-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 21107/03-10-2019 με ΑΔΑ: ΩΥΖΘ469Β7Ι-ΖΡ7

Δημοσίευση από στις 9/12/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τρεις (3) υπαλλήλους, Τεχνικούς Συμβούλους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου “Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 23544/31.10.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_EXA2PRO

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ Ο.Ε.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν(1) εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Merging Complex Financial Interactions with Portfolio Construction Techniques» (PoCoTe)

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 22824_24.10.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_MESON

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 21615/10.10.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_ΜΟΔΙΠ

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 272/25-11-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 21863/15-10-2019 με ΑΔΑ: ΩΔΙΛ469Β7Ι-Θ2Υ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΒΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν(1) εξωτερικό συνεργάτη (Θέση B) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory» (SOCIAL FORCES)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν(1) εξωτερικό συνεργάτη (Θέση Α) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory» (SOCIAL FORCES)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ