Εντολές / Αιτήσεις μετακινήσεων

Στην υπ’ αριθμ. 388/24.10.2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών εγκρίθηκε η νέα διαδικασία για τη διενέργεια μετακινήσεων στα έργα/προγράμματα του ΕΛΚΕ:

 1. Γενικοί Κανόνες Μετακινήσεων:

1.1 Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μετακινήσεις στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι. περιλαμβάνει:

 • Νόμος 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 141/21.7.2022), ιδίως το άρθρο 248
 • Νόμος 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Φ.Ε.Κ. 94Α/14.08.2015)

Όσον αφορά τις μετακινήσεις στο πλαίσιο έργων που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020, πλέον των ανωτέρω, εφαρμόζονται και οι ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις:

 • ΥΠΑΣΥΔ 81986/ΕΥΘΥ712 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822Β/24-8-2015), η οποία τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ Β’ 3521/1.11.2016) υπουργική απόφαση με θέμα «τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
 • Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΓΛΚ Αρ. πρωτ. Οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24/11/2015 (ΑΔΑ:ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
 • Υπουργική απόφαση με αριθμ. 2/68332/ΔΕΠ (ΦΕΚ Β’ 2943/16.09.2016) «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ…»

1.2. Οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή ίδιους πόρους, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4336/2015, αλλά διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και την παρούσα διαδικασία. Υπογραμμίζεται ότι, επιπλέον, των νομοθετικών διατάξεων λαμβάνονται υπόψη τυχόν ειδικοί όροι και διατάξεις που θέτουν οι Φορείς Χρηματοδότησης ή οι επιμέρους Κανονισμοί του ΕΛΚΕ Για κάθε ζήτημα που δεν διευκρινίζεται από τις ως άνω νομοθετικές ή άλλες ειδικές διατάξεις και όρους ή από τις διατάξεις της παρούσας διαδικασίας, του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Επιτροπή Ερευνών.

1.3. Οι δαπάνες μετακινήσεων είναι επιλέξιμες μόνο όταν αποδεδειγμένα συνδέονται άμεσα με τους στόχους και σκοπούς του εκτελούμενου έργου και πραγματοποιούνται με σκοπό την απρόσκοπτη και ομαλή εκτέλεσή του στο πλαίσιο υφιστάμενης σύμβασης εργασίας, σύμβασης ανάθεσης έργου, σύμβασης παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή συμβατικής σχέσης με τον απασχολούμενο.

Ο σκοπός της μετακίνησης πρέπει να αναφέρεται ρητά στην εντολή/αίτηση μετακίνησης που υπογράφει και υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες ο Επιστημονικά Υπεύθυνος κάθε έργου/προγράμματος, κατόπιν σχετικής άδειας.

Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η πληρωμή των αντίστοιχων δαπανών διενεργείται από τη ΜΟΔΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 ν. 4957/2022 (έλεγχος νομιμότητας, κανονικότητας και παρεμπίπτων έλεγχος).

1.4.1. Ως τόπος έναρξης της μετακίνησης ορίζεται η έδρα της Υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο μετακινούμενος. Για το πάσης φύσεως «προσωπικό» του ΠΑ.ΜΑΚ (πρόσωπα που έχουν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με το Ίδρυμα) ως έδρα ορίζεται η Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση ενός Καθηγητή ή Υπηρετούντος Λέκτορα που βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια, ως έδρα θεωρείται η έδρα του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο μετέβη αυτός προσωρινά στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής άδειάς του. Σε περίπτωση που ο μετακινούμενος είναι ιδιώτης, ως έδρα ορίζεται ο τόπος κατοικίας του, που αφορά την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του, η οποία δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωσή του.

1.4.2. Η δαπάνη για μετακίνηση θεωρείται επιλέξιμη όταν τηρούνται οι προβλέψεις της ενότητας 1.4.1. για την αναχώρηση και επιστροφή στην έδρα του μετακινούμενου. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται ειδική και έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών της ΜΟΔΥ και εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, πριν την πραγματοποίηση της μετακίνησης.

1.5. Ως δαπάνες μετακίνησης, που αφορούν τους ΕΛΚΕ, ορίζονται οι ακόλουθες (εκτός εάν ο Φορέας Χρηματοδότησης ορίζει διαφορετικά):

 • Έξοδα κίνησης
 • Έξοδα διανυκτέρευσης
 • Ημερήσια αποζημίωση ή έξοδα διαβίωσης
 • Έξοδα εγγραφής σε συνέδριο (registration fee)
 • Έξοδα έκδοσης βίζας
 1. Απαιτούμενες ενέργειες ΠΡΙΝ την υποβολή της εντολής/αίτησης μετακίνησης και οπωσδήποτε πριν την πραγματοποίηση κάθε μετακίνησης:
  • Ένταξη του μετακινούμενου στην ομάδα έργου ή να έχει ενεργή σύμβαση με το έργο από το οποίο θα μετακινηθεί. Για προσκεκλημένους ομιλητές – ερευνητές υπάρχει πρόβλεψη στο άρθρο 21 παρ. 1.3 Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
  • Χορήγηση άδειας μετακίνησης – Ενημέρωση για συμμετοχή σε συνέδρια-σεμινάρια

 Α. Μέλη ΔΕΠ:

Για τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (εξαιρούνται οι ευρισκόμενοι σε εκπαιδευτική άδεια) δεν απαιτείται η έκδοση άδειας για τη συμμετοχή τους σε επιστημονικά συνέδρια, ερευνητικά σεμινάρια και αρκεί να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Τμήματος. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 248 του Ν. 4957/2022 και την αρ. πρωτ. 119929/Ζ1/30.09.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, ανάλογα με τη χρηματοδότηση του έργου στο πλαίσιο του οποίου θα μετακινηθούν ισχύουν τα εξής:

i. χρηματοδότηση έργου από Διεθνείς, Ιδιωτικούς, Ιδίους Πόρους ΕΛΚΕ ΠΑΜΑΚ:

α. εάν δεν διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του Τμήματος, δηλαδή δεν συμπίπτουν οι ημέρες απουσίας με το ανατεθέν διδακτικό έργο, τότε αρκεί η ενημέρωση του Προέδρου, η οποία πρέπει να διαβιβάζεται στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ μαζί με την εντολή/αίτηση μετακίνησης του/της Επιστημονικά Υπευθύνου/ης. Ενδεικτικά, ως ενημέρωση του Προέδρου, δύναται να είναι το έγγραφο του μέλους ΔΕΠ προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, στο οποίο ο Πρόεδρος να βεβαιώνει ότι ενημερώθηκε και να υπογράφει.

β. εάν διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του Τμήματος, δηλαδή συμπίπτουν οι ημέρες απουσίας με το ανατεθέν διδακτικό έργο, απαιτείται η απόφαση της Συνέλευσης, η οποία διαβιβάζεται στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ με εντολή/αίτηση μετακίνησης του/της Επιστημονικά Υπευθύνου/ης.

 ii. Χρηματοδότηση έργου από Εθνικούς Πόρους και λοιπά συγχρηματοδοτούμενα έργα

α. εάν δεν διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του Τμήματος, δηλαδή δεν συμπίπτουν οι ημέρες απουσίας με το ανατεθέν διδακτικό έργο, τότε αρκεί η ενημέρωση του Προέδρου, η οποία πρέπει να διαβιβάζεται στον ΕΛΚΕ μαζί με την εντολή/αίτηση μετακίνησης του/της Επιστημονικά Υπευθύνου/ης. Ενδεικτικά, ως ενημέρωση του Προέδρου, δύναται να είναι το έγγραφο του μέλους ΔΕΠ προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, στο οποίο ο Πρόεδρος να βεβαιώνει ότι ενημερώθηκε και να υπογράφει.

β. εάν διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του Τμήματος, δηλαδή συμπίπτουν οι ημέρες απουσίας με το ανατεθέν διδακτικό έργο, απαιτείται η απόφαση της Συνέλευσης, η οποία διαβιβάζεται στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ με εντολή/αίτηση μετακίνησης του/της Επιστημονικά Υπευθύνου/ης.

Διευκρινίζεται ότι το ανώτατο όριο των ημερών μετακίνησης για το σύνολο των μετακινήσεων στο πλαίσιο των έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 248 του Ν. 4957/2022 σε εκατό ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

Β. ΜΕΛΗ ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π, ΕΤΕΠ και Λοιπό Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου:

 • Για τα μέλη ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π., ΕΤΕΠ των Τμημάτων ή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση άδειας μετακίνησης, κατά περίπτωση είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος ή ο Πρύτανης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικής πράξης του Πρύτανη.
 • Για τα μέλη του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η άδεια χορηγείται από τον προϊστάμενο της διοικητικής μονάδας στην οποία υπάγονται. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικής πράξης του Πρύτανη. Σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι που απασχολούνται με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ αιτούνται και λαμβάνουν άδεια από τον Προϊστάμενο της διοικητικής μονάδας που υπηρετούν.

Γ. Λοιπές περιπτώσεις:

 • Για τους μετακινούμενους στα πλαίσια (Δ)ΠΜΣ απαιτείται απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών για τα ΔΠΜΣ που δεν έχουν ορίσει Συντονιστική Επιτροπή για την έγκριση της διενέργειας δαπάνης.
 • Για τις περιπτώσεις μελών ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. εφαρμόζεται κατ’ αναλογία ό,τι ισχύει για τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 • Για τις περιπτώσεις Δημοσίων Υπαλλήλων άλλων φορέων απαιτείται η άδεια από τον οικείο φορέα.
 • Υποβολή Εντολής/Αίτησης Μετακίνησης στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο έντυπο (βλ. https://elke.uom.gr/) και ανάλογα με τη χρηματοδότηση του έργου ισχύουν τα εξής:

Για τις περιπτώσεις που η χρηματοδότηση του έργου είναι από Διεθνείς, Ιδιωτικούς, Ιδίους Πόρους ΕΛΚΕ ΠΑΜΑΚ:

Δεν εκδίδεται απόφαση έγκρισης της μετακίνησης. Αρκεί η υποβολή της Εντολής/Αίτησης Μετακίνησης του/της Επιστημονικά Υπευθύνου/νης, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πριν την πραγματοποίηση της μετακίνησης. Οι δαπάνες μετακίνησης καταβάλλονται στον μετακινούμενο μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησης, σύμφωνα με το άρθρο 254 του Ν. 4957/2022, όσα ορίζονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Διευκρινίζεται πως με αυτήν τη διαδικασία ο/η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η φέρει την ευθύνη για να ελέγξει τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης και την επιλεξιμότητα της προμήθειας πριν τη διενέργειά της.

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις των μετακινήσεων των Υποψηφίων Διδακτόρων για την παρουσίαση άρθρου σε επιστημονικά συνέδρια ή για τη συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, στο πλαίσιο της Ερευνητικής Πολιτικής του ΕΛΚΕ, απαιτείται εγκριτική απόφαση από τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ.

Για τις περιπτώσεις που η χρηματοδότηση του έργου είναι από εθνικούς πόρους:

Υποβάλλεται η Εντολή/Αίτηση Μετακίνησης του/της Επιστημονικά Υπευθύνου/ης, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον πίνακα πρόβλεψης εξόδων ανά κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ, πριν την πραγματοποίηση της μετακίνησης. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών εγκρίνεται η διενέργεια της μετακίνησης των μελών της ομάδας έργου. Οι δαπάνες μετακίνησης καταβάλλονται στον μετακινούμενο μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησης, σύμφωνα με την υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, το άρθρο 254 του Ν. 4957/2022 και όσα ορίζονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.  Η διασφάλιση του απαραίτητου διαθέσιμου υπολοίπου στον προϋπολογισμό του έργου αποτελεί ευθύνη του/της Επιστημονικά Υπευθύνου.

 


Συνημμένα Αρχεία