Αιτήσεις μετακινήσεων

Σημείωμα για μετακινήσεις:

Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει του N. 4485/2017 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4521/2018, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία μετακίνηση εάν δεν έχει προηγηθεί έγκρισή της (ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση δαπάνης) από την Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

Στο πλαίσιο αυτό, από εδώ και στο εξής, εφόσον προγραμματίζεται ή υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί κάποια μετακίνηση, της οποίας τα στοιχεία δεν είναι όλα οριστικά εκ των προτέρων, παρακαλούμε όπως κατατίθεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. ως θέμα για Συνεδρίαση, εντός της εκάστοτε τρέχουσας προθεσμίας υποβολής θεμάτων, για κάθε έργο, η συνημμένη «Αίτηση έγκρισης πίνακα πρόβλεψης/προγραμματισμού μετακινήσεων», με πρόβλεψη / προγραμματισμό τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα.

Διευκρινίζεται ότι:

Α) η Αίτηση έγκρισης του πίνακα πρόβλεψης /προγραμματισμού μετακινήσεων θα οδηγεί, μετά την απόφαση της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, σε δέσμευση ποσού στον προϋπολογισμό του έργου, θα είναι δεσμευτική ως προς το ανώτατο όριο του ποσού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά δεν θα είναι δεσμευτική ως προς την υλοποίηση της μετακίνησης. Δηλαδή, σε περίπτωση που τελικά δεν πραγματοποιηθεί κάποια, εγκεκριμένη από συνεδρίαση, προβλεπόμενη /προγραμματισμένη μετακίνηση, θα πρέπει απλά να κατατίθεται η συνημμένη «Αίτηση αποδέσμευσης ποσού μετακίνησης» στη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., για αποδέσμευση του ποσού της μετακίνησης, που δεν πραγματοποιήθηκε, από τον προϋπολογισμό του έργου στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Λ.Κ.Ε.

Β) η κατάθεση «Αίτησης Μετακίνησης», πριν την πραγματοποίηση της μετακίνησης εξακολουθεί να απαιτείται σε κάθε περίπτωση:

  1. για τις προγραμματισμένες μετακινήσεις: εξακολουθεί να ισχύει η γνωστή διαδικασία κατάθεσης Αίτησης Μετακίνησης, εντός της εκάστοτε ορισμένης προθεσμίας υποβολής θεμάτων για να συμπεριληφθεί ως θέμα στην αμέσως επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
  2. για τις υπό προγραμματισμό/πιθανές μετακινήσεις: η κατάθεση Αίτησης Μετακίνησης, πριν την πραγματοποίηση της κάθε μετακίνησης, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση της αρχικής καταχώρισης των στοιχείων της μετακίνησης στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ, που έχει γίνει ήδη με βάση τα στοιχεία του πίνακα πρόβλεψης/προγραμματισμού, μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

 

Συνοπτικά, με βάση τα παραπάνω, η διαδικασία έγκρισης των μετακινήσεων θα έχει πλέον τα εξής βήματα:

  • Βήμα 1 > Κατάθεση:

α) Αίτησης μετακίνησης, σε περίπτωση προγραμματισμένης μετακίνησης, για θέμα συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών      ή

β) Αίτησης έγκρισης πίνακα πρόβλεψης/προγραμματισμού μετακινήσεων, τουλάχιστον του επόμενου μήνα, σε περίπτωση μη προγραμματισμένης μετακίνησης, για θέμα συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών και απαραιτήτως πριν την πραγματοποίηση της μετακίνησης κατάθεση Αίτησης μετακίνησης

 

  • Βήμα 2 > Έγκριση της μετακίνησης από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών

 

  • Βήμα 3 > 

α) Έκδοση των εισιτηρίων και λοιπές πληρωμές (π.χ. ξενοδοχείο, τυχόν registration fees, κλπ) από τον μετακινούμενο      ή

β) σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της μετακίνησης: κατάθεση Αίτησης αποδέσμευσης ποσού μετακίνησης από τον  προϋπολογισμό του έργου

 

  • Βήμα 4 > Κατάθεση εντολής πληρωμής με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά (από τη διοικητική στήριξη του έργου). Για την ταχύτερη διεκπεραίωση θα πρέπει να γίνεται κατάθεση επιλέξιμων αποδείξεων με σχετικό πίνακα εξόδων, που να συμπεριλαμβάνει μόνο έξοδα διαβίωσης (όχι π.χ. ένδυσης ή άλλα έξοδα που δεν έχουν καμία σχέση με τη μετακίνηση).  Δεν γίνονται αποδεκτά αποκόμματα χρέωσης πιστωτικής κάρτας χωρίς την σχετική απόδειξη.

 

  • Βήμα 5 > Πληρωμή από τον Ε.Λ.Κ.Ε.

 

 

 

Σχετικές αποφάσεις:

189 3 i_τροπ 187_μετακινήσεις φορολ_πίστωση με ΑΔΑ

όρια διαμονής ανά διανυκτέρευση

 


Συνημμένα Αρχεία