Ετήσιοι Προϋπολογισμοί Π/Υ (Πλήρης Ανάπτυξη)

Ετήσιοι Προϋπολογισμοί Π/Υ (Πλήρης Ανάπτυξη)

 

Κατάρτιση Προϋπολογισμών Π/Υ σε πλήρη ανάπτυξη σημαίνει : Ετήσιοι Π/Υ για όλη τη διάρκεια του έργου (κωδικός Rescom),

π.χ. εάν το έργο με κωδικό 82000 έχει έναρξη 1/1/2018 και λήξη 31/12/2021 πρέπει να δημιουργηθούν Ετήσιοι Π/Υ  για τα έτη 2019, 2020 και 2021, διότι έχετε ήδη καταθέσει στον ΕΛΚΕ αρχικό Π/Υ (έντυπο Δ 2) ετήσιο Π/Υ 2018 (έντυπο Δ 4) και έχετε την υποχρέωση για την κατάθεση των ετήσιων Π/Υ που αφορούν τα έτη που προαναφέραμε (2019, 2020, 2021 – έντυπα Δ 4).

Το έντυπο Δ 4 Ετήσιος Π/Υ είναι ενδεικτικό. Δηλαδή η ανάλυση των κατηγοριών δαπανών δεν είναι μοναδική. Ανάλογα με τις ανάγκες του έργου  (ΠΜΣ, Ευρωπαϊκό, ΕΣΠΑ) προσαρμόζονται και οι κατηγορίες δαπανών.

Στην στήλη ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ και συγκεκριμένα όπου εμφανίζεται η επιλογή Αναλώσιμα-Λοιπά, προτείνουμε να αποφασίσετε εξαρχής ο κωδικός Π/Υ έργου (2θμια ανάλυση κ.δ.) να αντλεί ποσά από ΜΙΑ συγκεκριμένη Βασική Κατηγορία (Αναλώσιμα ή Λοιπά).

πχ

64.07

Προμήθεια γραφικής ύλης, έντυπων, εκτυπώσεων, βιβλίων

Αναλώσιμα – Λοιπά Έξοδα

10.000,00

 

Προτείνεται

 

 

64.07

Προμήθεια γραφικής ύλης, έντυπων, εκτυπώσεων, βιβλίων

Αναλώσιμα

 

 

10.000,00

ή

Λοιπά έξοδα

 

 

Τι πρέπει να ισχύει για έναν σωστό Ετήσιο Π/Υ.

  1. Το άθροισμα των επιμέρους Ετήσιων Π/Υ να συμφωνεί με τον Συνολικό Π/Υ και ανά κατηγορία δαπάνης και ανά Βασική Κατηγορία και συνολικά.

Π.χ.

Κωδ.Π/Υ έργου Συνολικός Π/Υ Ετήσιος Π/Υ 2018 Ετήσιος Π/Υ 2019 Ετήσιος Π/Υ 2020 Δαπάνες έως 31/12/2017

61-00

40.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 0,00

64-07

6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00

Σύνολα

46.000,00 17.000,00 17.000,00 12.000,00

 

 

  1. Οι μεταβολές στους Π/Υ (Συνολικούς και Ετήσιους) κατατίθενται με αίτημα προς τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (ΣΥΝ.Ε.Ε.). Μετά την έγκρισή τους από τη Συνεδρίαση υλοποιείται το αίτημα της μεταβολής. Έως ότου εγκριθεί το αίτημα μεταβολής του Π/Υ δεν μπορούν να πραγματοποιούνται δαπάνες στο έργο.

 

 

  1. Μία κατηγορία δαπάνης ενός Ετήσιου Π/Υ έχει αξία τουλάχιστον ίση με το αδιάθετο υπόλοιπο του συνόλου της δαπάνης.

 

 

παραδείγματα

1

Κατηγορία δαπάνης Λ/Σ Σύνολο Π/Υ Δαπάνες Υπόλοιπο δαπανών Αδιάθετο υπόλοιπο Ετήσιος Π/Υ

64.07

14,000,00 4,000,00 10,000,00 -1,000,00 11,000,00

 

 

 

2

Κατηγορία δαπάνης Λ/Σ Σύνολο Π/Υ Αδιάθετο υπόλοιπο Ετήσιος Π/Υ Δαπάνες
a 64.01 15.000,00 13.000,00 2.000,00 0,00
b 64.01 15.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00
c 64.01 15.000,00 -1.000,00 10.000,00 6.000,00

 

 

 

 

 

Στην περίπτωση όπου τρεις (3) διαφορετικές Κατηγορίες δαπανών ανήκουν στην ίδια Βασική κατηγοριοποίηση, όταν εμφανίζεται αρνητικό Αδιάθετο ποσό,  αυτό μπορεί να συμβαίνει μόνο για μία κατηγορία δαπάνης.

3

Λογ/μός Λ/Σ Κατηγορία δαπάνης Βασική Κατηγοριοποίηση Συνολικός Π/Υ Αδιάθετο Ετήσιος Π/Υ Δαπάνες
60.00 Αμοιβές Μόνιμου Προσ/κού  

 

 

Αμοιβές Πανεπιστημιακών

 

 

30.000,00

 

-1.000,00 10.000,00 20.000,00
61.00 Αμοιβές ΔΕΠ με ΤΠΥ 20.000,00 -1.000,00 10.000,00 10.000,00
61.90 Αμοιβές ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων 5.000,00 -1.000,00 1.000,00 5.000,00
Σύνολα 55.000,00 -1.000,00 21.000,00 35.000,00

 

Τέλος όταν σε ένα Ετήσιο Π/Υ δεν εμφανίζονται έξοδα, αλλά δηλώνονται έσοδα, τότε θα πρέπει να δηλωθούν οπωσδήποτε και οι αντίστοιχες κατηγορίες των εξόδων που αφορούν το 25% (Αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου ΤΠΥ) και το 10% (Γενικά έξοδα) διότι νοούνται ως παρακρατήσεις του έργου από τη μία για τις Λειτουργικές δαπάνες που αφορούν το ‘Ιδρυμα και από την άλλη την Αμοιβή διαχείρισης του ΕΛΚΕ.