Χρονοχρέωση Απασχολουμένων (Μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μονίμων, ΙΔΑΧ, Λοιπών Δημ. Υπαλλήλων) σε έργα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Στην υπ’ αριθμ. 238/13-2-2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών αποφασίστηκε η τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 175/24.05.2016 (θ. 3ii) και 193/19.06.2017 (θ. 2iii) που αφορούν στην Χρονοχρέωση Απασχολουμένων (Μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μονίμων, ΙΔΑΧ, Λοιπών Δημ. Υπαλλήλων) σε έργα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως προς την παράγραφο 6 «Κατάρτιση Συμβάσεων» και στο εξής η κατάρτιση των συμβάσεων μπορεί να είναι και πολυετής: 

«6. Κατάρτιση Συμβάσεων

 

            Οι συμβάσεις, μπορούν να είναι και πολυετείς, θα καταρτίζονται ανά Πακέτο Εργασίας με την αναγραφή της μεθοδολογίας υπολογισμού του μεικτού ωριαίου κόστους (rate) των απασχολουμένων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της παρούσας απόφασης, εκτός εάν ο Φορέας Χρηματοδότησης ορίζει διαφορετικά. Το μεικτό ωριαίο κόστος (rate) των απασχολουμένων θα βεβαιώνεται κατά τη σύνταξη των φύλλων χρονοχρέωσης από το αρμόδιο Τμήμα της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ.»

Μετά την ως άνω τροποποίηση της παραγράφου 6, η απόφαση της 193/19.06.2017 (θ. 2iii) έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών επικαιροποιείται ως εξής:

238 απόφαση _2.ii Χρονοχρέωση μελών ΔΕΠ, Μονίμων, ΙΔΑΧ