ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΤΗ 2016 ΚΑΙ 2017 (Θ’ & Ι’ ΚΎΚΛΟΣ)

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ στην υπ’ αριθμ. 246/26-9-2019 έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε την ταυτόχρονη προκήρυξη δύο (2) κύκλων Ερευνητικών Βραβείων (των Θ’ και Ι’ κύκλων) για άρθρα που δημοσιεύθηκαν κατά τα ημερολογιακά έτη 2016 και 2017, σύμφωνα με τη διαδικασία που εγκρίθηκε με την 2/16-09-2019 απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με προϋπολογισμό ύψους 70.000€ και 77.000€ αντίστοιχα.

Επισυνάπτονται τα έντυπα των αιτήσεων και το υπ’ αριθμ. 2/16-09-2019 Απόσπασμα Πρακτικού της Συγκλήτου με την επικαιροποιημένη διαδικασία χορήγησης των βραβείων.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται δια ζώσης κατά τις ώρες 10:00 έως 14:00 στην κ. Χριστίνα Παπαϊωάννου, στο Γραφείο Ε200 (2ος όροφος, κτήριο Διοίκησης, τηλ. 2310.891-230), με καταληκτική προθεσμία υποβολής τους έως τις 31/10/2019. Διευκρινίζεται ότι για κάθε άρθρο θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση στην οποία θα επισυνάπτεται και το αντίγραφο του άρθρου.