Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 268/23-10-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 19482/18-09-2019 με ΑΔΑ: ΩΧ0Δ469Β7Ι-7Η0