Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 22063/16.10.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_5 εξωτ. συνεργάτες_STIMEY