Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 21609_10.10.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_2 εξωτ. συνεργάτες_STIMEY