Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 272/25-11-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 21863/15-10-2019 με ΑΔΑ: ΩΔΙΛ469Β7Ι-Θ2Υ