ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

Οι προμηθευτές στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β’ 2385) υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια με τη χρήση παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016) οι διαδικασίες σύναψης των οποίων θα εκκινήσουν μετά την 1η  Ιούνιου 2024 (1/06/2024).
Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου δεν υφίσταται για δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας, δηλαδή για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης του ποσού των 2.500 € χωρίς Φ.Π.Α.

Ως ηλεκτρονικό τιμολόγιο ορίζεται το τιμολόγιο που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων το οποίο διαβιβάζεται και παραλαμβάνεται σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή, η οποία επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία του.

Δεν αποτελούν ηλεκτρονικά τιμολόγια για τις δημόσιες συμβάσεις, τιμολόγια τα οποία δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους κανόνες του εθνικού/ευρωπαϊκού προτύπου και έχουν δρομολογηθεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) ή αποτελούν αρχείο εικόνας, αρχείο pdf κ.λπ., ή το τιμολόγιο έχει εκδοθεί μέσω της εφαρμογής “timologio” της Α.Α.Δ.Ε.

Γενικές Οδηγίες
1) Κατά τη διαδικασίας ανάθεσης προμήθειας, ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει τις
παρακάτω πληροφορίες για τη σωστή δρομολόγηση του ΗΤ

2) Η ημερομηνία της τεχνικά επιτυχούς παραλαβής του ΗΤ από το πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου, χρονοσημαίνεται και γνωστοποιείται στον προμηθευτή μέσω του ΚΕΔ και  εκκινεί, την προθεσμία του Ε.Λ.Κ.Ε για την πληρωμή.                      Καθώς το πλαίσιο εκκαθάρισης δαπανών αυστηροποιείται, ο ΕΥ του έργου θα πρέπει άμεσα να καταθέτει εντολή πληρωμής δαπάνης μετά την έκδοση του ηλεκτρονικού τιμολογίου και την παραλαβή ειδών ή υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι πριν την οποιαδήποτε προμήθεια θα πρέπει να γίνεται έλεγχος του προϋπολογισμού και της ανάληψης υποχρέωσης ώστε να μην προκύπτουν προβλήματα μετά την έκδοση του ΗΤ.

Παρακαλούμε επειδή όσοι προμηθευτές δημοσίου έχουν ήδη επιλέξει την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου, εκδίδουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικό τιμολόγιο για το σύνολο της ασκούμενης δραστηριότητας τους (αρ. 71ΣΤ, Ν.4172/2013) ανεξαρτήτως ποσού δαπάνης οι ΕΥ να γνωστοποιούν τα απαραίτητα στοιχεία δηλ. Κωδικό ΑΑΗΤ, κωδικό έργου, είδος προϋπολογισμού – Λοιποί Π/Υ, ΑΔΑΜ σύμβασης, ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης στους προμηθευτές πριν την έκδοση του ηλεκτρονικού τιμολογίου ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα κατά την ταυτοποίηση των στοιχείων του τιμολογίου.

Η υποχρεωτικότήτα υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων θα ισχύει για όλες τις δαπάνες ανεξαρτήτως ποσού δαπάνης από 1/1/2025.

Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις παρέχονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) στη διαδρομή https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice

Πληροφορίες :
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
για την έκδοση ηλεκτρονικής τιμολόγησης και υποβολής εντολής πληρωμής
δαπάνης : κ. Κωνσταντίνα Ντάλλα (τηλ. 2310891256, dapanes@uom.edu.gr

Τμήμα Προμηθειών για τη διαδικασία προμήθειας : κ. Λευκή Σιδηροπούλου
(τηλ.2310891104, lsidi@uom.edu.gr)