Συντάκτης: eeuom-admin

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Inclusive Governance Models and ICT Tools for Integrated Public Service Co-Creation and Provision – inGOV, Grant Agreement number: 962563”

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Inclusive Governance Models and ICT Tools for Integrated Public Service Co-Creation and Provision (inGOV) “, Grant Agreement number: 962563. Για την υποβολή αίτησης: εδώ  

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 2792/04.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΟΛ469Β7Ι-2Χ9) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «NanoRoll»

Δημοσίευση από στις 5/3/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 2792/04.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΟΛ469Β7Ι-2Χ9) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Μεγάλης έκτασης νανοδομημένες λειτουργικές επιφάνειες κατασκευασμένες με συνδυασμό λιθογραφίας λέιζερ και με την συνεχή νανοεκτυπωτική λιθογραφική μέθοδο», Ακρωνύμιο: NanoRoll, Κωδικός ΟΠΣ: 5048498 για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΗΓΕΣΙΑ (ΤΕΧΝΙΚΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΗΓΕΣΙΑ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 320/25-02-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 1634/25-01-21 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΩΟΒ469Β7Ι-Δ5Ψ

Δημοσίευση από στις 26/2/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 1524/21.01.2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΘΦ469Β7Ι-ΞΨ7) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «EXA2PRO»

Δημοσίευση από στις 25/2/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 1524/21.01.2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΘΦ469Β7Ι-ΞΨ7) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Enhancing Programmability and boosting Performance Portability for Exascale Computing Systems » (EXA2PRO), GA-NUMBER: 801015, για την απασχόληση ενός(1) εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 1519/21.01.2021 (ΑΔΑ: 6ΠΠ0469Β7Ι-3Χ2) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «STIMEY»

Δημοσίευση από στις 25/2/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 1519/21.01.2021 (ΑΔΑ: 6ΠΠ0469Β7Ι-3Χ2) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Science Technology Innovation Mathematics Engineering for the Young (STIMEY), GA-NUMBER: 709515, για την απασχόληση τριών(3) εξωτερικών συνεργατών.  

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας

Δημοσίευση από στις 23/2/21 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει τον Ζ’ Κύκλο της κατηγορίας Ερευνητικής Πολιτικής με τίτλο: «Πρόγραμμα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας», όπως επικυρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 13/10.02.2021 και 14/19.02.2021 της Συγκλήτου. Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση του ερευνητικού προφίλ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η ενίσχυση […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Πρόβλεψη-βελτιστοποίηση-διαχείριση επενδύσεων με προηγμένες τεχνικές μάθησης, Ακρωνύμιο: DeepInvest, Κωδικός ΟΠΣ: 5063803”

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Πρόβλεψη-βελτιστοποίηση-διαχείριση επενδύσεων με προηγμένες τεχνικές μάθησης, Ακρωνύμιο: DeepInvest, Κωδικός ΟΠΣ: 5063803, Δράση Εθνικής Εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-Β΄ΚΥΚΛΟΣ», Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», του ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο υλοποιείται από το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Smart Cloud Integrated Development Environment supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (SMARTCLIDE), GA-NUMBER: 871177”

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός(1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Smart Cloud Integrated Development Environment supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (SMARTCLIDE), GA-NUMBER: 871177”.   Για την υποβολή αίτησης: εδώ  

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Σύστημα ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας (HapticSOUND), Κωδικός ΟΠΣ: 5066859”

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός(1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Σύστημα ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας (HapticSOUND), Κωδικός ΟΠΣ: 5066859, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και […]

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 318/04-02-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 20210/13-11-2020 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6Τ0Η469Β7Ι-895

Δημοσίευση από στις 5/2/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων