Συντάκτης: eeuom-admin

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 318/04-02-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 21075/23-11-2020 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 63ΧΝ469Β7Ι-Ξ5Μ

Δημοσίευση από στις 5/2/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 24665/23.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΛΡΟ469Β7Ι-2Ξ6) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «HapticSOUND»

Δημοσίευση από στις 4/2/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 24665/23.12.2020(ΑΔΑ: ΩΛΡΟ469Β7Ι-2Ξ6) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας (HapticSOUND)» και κωδικό ΟΠΣ: 5066859, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.    

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) ερευνητή στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μεγάλης έκτασης νανοδομημένες λειτουργικές επιφάνειες κατασκευασμένες με συνδυασμό λιθογραφίας λέιζερ και με την συνεχή νανοεκτυπωτική λιθογραφική μέθοδο, (NanoRoll) και κωδικό ΟΠΣ : 5048498»

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) ερευνητή στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μεγάλης έκτασης νανοδομημένες λειτουργικές επιφάνειες κατασκευασμένες με συνδυασμό λιθογραφίας λέιζερ και με την συνεχή νανοεκτυπωτική λιθογραφική μέθοδο, Ακρωνύμιο: NanoRoll και κωδικό ΟΠΣ: 5048498» το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δράσεις Εθνικής Εμβέλειας : Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» […]

Περισσότερα »

Ενημέρωση για μεταφορά υπολοίπων Ετήσιων Προϋπολογισμών του 2020 και Υποβολή Ετήσιων Προϋπολογισμών των έργων για το έτος 2021

Δημοσίευση από στις 27/1/21 σε Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί : α)  η διαδικασία της μεταφοράς των υπολοίπων  των απευθείας αναθέσεων  στο τρέχον έτος 2021 (ανατροπή)  και β) η αποδέσμευση των υπολοίπων των ετησίων προϋπολογισμών του 2020 όλων των έργων μέσω της αυτόματης προσαρμογής των ποσών του ετήσιου προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης στο ύψος των δαπανών  για το έτος […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Για υποβολή αίτησης: εδώ  

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Για υποβολή αίτησης: εδώ  

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Για υποβολή αίτησης: εδώ  

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός(1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Enhancing Programmability and boosting Performance Portability for Exascale Computing Systems (EXA2PRO)”

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός(1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Enhancing Programmability and boosting Performance Portability for Exascale Computing Systems (EXA2PRO). Για την υποβολή αίτησης: εδώ  

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 23477/10.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΣ2Ι469Β7Ι-Ω0Η) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «HapticSOUND»

Δημοσίευση από στις 21/1/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 23477/10.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΣ2Ι469Β7Ι-Ω0Η) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας (HapticSOUND)» και κωδικό ΟΠΣ: 5066859, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 24663/23.12.2020 (ΑΔΑ: 6Ψ3Α469Β7Ι-0ΧΑ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Αναπτυξιακό έργο Πρυτανικών Αρχών Πανεπιστημίου Μακεδονίας»

Δημοσίευση από στις 21/1/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 24663/23.12.2020 (ΑΔΑ: 6Ψ3Α469Β7Ι-0ΧΑ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Αναπτυξιακό έργο Πρυτανικών Αρχών Πανεπιστημίου Μακεδονίας»”, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, Υπευθύνου του Γραφείου Περιβαλλοντικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας”.  

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση τριών (3) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Science Technology Innovation Mathematics Engineering for the Young” (STIMEY)

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση τριών (3) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Science Technology Innovation Mathematics Engineering for the Young” (STIMEY). Για την υποβολή αίτησης: εδώ  

Περισσότερα »

Αποτελέσματα του διαγωνισμού “Η έρευνα στην Πρώτη Γραμμή”

Δημοσίευση από στις 21/1/21 σε Ανακοινώσεις

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 314/30-12-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 20148/12-11-2020 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΝΩ7469Β7Ι-7Σ2

Δημοσίευση από στις 30/12/20 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 314/30-12-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 20148/12-11-2020 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΝΩ7469Β7Ι-7Σ2

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 21750/26.11.2020 (ΑΔΑ: ΨΦΑΟ469Β7Ι-6ΧΧ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «DEFCA»

Δημοσίευση από στις 30/12/20 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 21750/26.11.2020 (ΑΔΑ: ΨΦΑΟ469Β7Ι-6ΧΧ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Εφαρμογής Υπολογισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (DEFCA)», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 21781/26.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ329469Β7Ι-7ΞΠ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «PopMachina»

Δημοσίευση από στις 30/12/20 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 21781/26.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ329469Β7Ι-7ΞΠ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Collaborative production for the circular economy; a community approach (PopMachina)», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »