Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Δράσεις και Νομοθετικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας (2015 – 2019)

Δημοσίευση από στις 10/6/19 σε Ανακοινώσεις

ΓΓΕΤ – Υπουργείο Παιδείας – Απολογισμός Πεπραγμένων (2015 – 2019)—[pdf-472 KB]  Πηγή: http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701&olID=777&neID=589&neTa=1_112113&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&fbclid=IwAR3oUskG2ez4d2EAr_I6N5Mt0vg5BqRNjBPl7tC6FUVm0_nYCupoPxE1jzs

Περισσότερα »

Δελτίο Τύπου: Υποβλήθηκαν 2912 προτάσεις στον B’ κύκλο του ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, στις 16:00 η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της δράσης  ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΣΠΑ 2014 -2020). Υποβλήθηκαν 2912 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1.742.142.053 […]

Περισσότερα »

Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δημοσίευση από στις 6/6/19 σε Ανακοινώσεις, Επιχειρηματικότητα

H Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής στρατηγικής για τη χώρα που βασίζεται στην έξυπνη εξειδίκευση έχοντας κύριο μοχλό την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία (RIS3). Η στρατηγική αυτή σχεδιάζεται και υλοποιείται παράλληλα τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, μέσα από διεργασίες αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο επιπέδων. «Έξυπνη εξειδίκευση σημαίνει […]

Περισσότερα »

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της Δράσης «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες»

Δημοσίευση από στις 5/6/19 σε Ανακοινώσεις

Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες

Περισσότερα »

Υπ’ αριθμ. 01/19 συνοπτικός διαγωνισμός για την προσαρμογή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του ΕΛΚΕ και των συνδεόμενων με αυτόν, συστημάτων/ υποσυστημάτων του Ιδρύματος στο νέο κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα.

Δημοσίευση από στις 4/6/19 σε Προκηρύξεις διαγωνισμών

Bridges Awards: Ο νέος θεσμός για την επιβράβευση της συνεργασίας των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο

Δημοσίευση από στις 3/6/19 σε Ανακοινώσεις, Επιχειρηματικότητα

Με σύνθημα «Γεφυρώνουμε την απόσταση, επιβραβεύουμε τη συνεργασία» η πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» εγκαινιάζει έναν νέο θεσμό Βραβείων για την ανάδειξη και την επιβράβευση της συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο θεσμός των Bridges Awards (http://awards.knowledgebridges.gr), που υλοποιείται για πρώτη χρονιά φέτος, περιλαμβάνει δύο κατηγορίες βραβείων, τις «Γέφυρες Επιστημονικών Δικτύων» και […]

Περισσότερα »

Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα Interreg V-B «Αδριατική –Ιόνιο 2014-2020»

Δημοσίευση από στις 3/6/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Κάθε οργανισμός στο ρόλο είτε του partner είτε του leader μπορεί να υποβάλει μία πρόταση ανά call/priority axis, σε επίπεδο ιδρύματος (βλ. Programme Manual Third calls for proposals, σελ. 30). Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα στο Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων (κ. Βαρβάρα Βάμβουρα, Γραφείο  Ε110, […]

Περισσότερα »

Συχνές ερωτήσεις για την επιλεξιμότητα δαπανών «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Έκδοση 1.1)

Συχνές ερωτήσεις για την επιλεξιμότητα δαπανών στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – Έκδοση 1.1 Οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη (1η) έκδοση του αρχείου «Συχνές ερωτήσεις για την επιλεξιμότητα δαπανών ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» αφορά σε ορθή επανάληψη της απάντησης της ερώτησης 61, όπου πλέον αναφέρονται οι ακριβείς προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η χρήση Ορκωτού […]

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 253/30.05.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 7499/28.03.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δημοσίευση από στις 31/5/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 253/30.05.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 7499/28.03.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΟΓΘ469Β7Ι-Ι9Ο)

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 253/30-05-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 9434/16-04-19

Δημοσίευση από στις 30/5/19 σε Ανακοινώσεις

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 253/30-05-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 9434/16-04-19 με ΑΔΑ: Ω0ΚΤ469Β7Ι-3ΦΑΗ απόφαση: 253-Α3-4

Περισσότερα »

Διοργάνωση Σεμιναρίου Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα — ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Δημοσίευση από στις 28/5/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Διοργάνωση Σεμιναρίου Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα, 20-21 Ιουνίου 2019, Αθήνα Από Πέμπτη 20 Ιουν 2019 –  10:00am Έως Παρασκευή 21 Ιουν 2019 – 04:00pm Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) διοργανώνουν Σεμινάριο Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα (τομείς […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αξιολογητών/τριών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020) εν όψει της Πράξης: «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β΄ κύκλος»

Δημοσίευση από στις 28/5/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών του ΙΚΥ: «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β΄ κύκλος» καλούνται τα μέλη ΔΕΠ και οι Ερευνητές/τριες των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Φορέων της χώρας, να εγγραφούν στην «Ηλεκτρονική Εφαρμογή Μητρώου Αξιολογητών». Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου μπορούν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους. Εν όψει της παραπάνω Πράξης θα απαιτηθεί αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων […]

Περισσότερα »

Απόφαση παράτασης ΑΠ 3446/Β1/699/27.5.2019 (ΑΔΑ: ΨΗ1Π465ΧΙ8-ΕΞΧ) υποβολής προτάσεων – Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Β΄ Κύκλο η Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00 με νέα καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00. Σχετικά Αρχεία 20190527_ΕΔΚ_ΑΠΟΦΑΣΗ 6ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ—[pdf-412 KB] 

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Δημοσίευση από στις 27/5/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περισσότερα »

Ιnformation event on the call for the financing of strategic projects

Δημοσίευση από στις 27/5/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

The Managing Authority of the ENI CBC Med “Mediterranean Sea Basin” Programme is pleased to invite you to the information event on the call for the financing of strategic projects, which will take place in Athens on 6 June 2019 (from 9.30 am to 5 pm) at the “Hotel Amalia”. The event aims to provide […]

Περισσότερα »