Κατηγορία: Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 22063/16.10.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_5 εξωτ. συνεργάτες_STIMEY

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 21609_10.10.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_2 εξωτ. συνεργάτες_STIMEY

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) υπάλληλο (θέση Α) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και αντικείμενο εργασίας την υποστήριξη του Τμήματος Παρακολούθησης Προγραμμάτων της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.)

Δημοσίευση από στις 1/11/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) υπάλληλο (θέση Β) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και αντικείμενο εργασίας την υποστήριξη του Τμήματος Παρακολούθησης Προγραμμάτων της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.)

Δημοσίευση από στις 1/11/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Enhancing Programmability and boosting Performance Portability for Exascale Computing Systems»(EXA2PRO)

Δημοσίευση από στις 31/10/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη»

Δημοσίευση από στις 29/10/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτιστοποιημένη Ενορχήστρωση Τεμαχισμένων Υποδομών στα Άκρα του Δικτύου» (MESON)

Δημοσίευση από στις 24/10/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 268/23-10-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 19482/18-09-2019 με ΑΔΑ: ΩΧ0Δ469Β7Ι-7Η0

Δημοσίευση από στις 23/10/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων, Διάφορα

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 268/23-10-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 4336/26-02-2019 με ΑΔΑ: ΩΚ6Ω469Β7Ι-ΦΣΔ

Δημοσίευση από στις 23/10/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων, Διάφορα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πέντε (5) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Science Technology Innovation Mathematics Engineering for the Young (STIMEY)

Δημοσίευση από στις 16/10/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Δημοσίευση από στις 15/10/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη με ειδικότερο παραδοτέο έργο τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Δημοσίευση από στις 10/10/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη με ειδικότερο παραδοτέο έργο τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΜΟΔΙΠ

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Science Technology Innovation Mathematics Engineering for the Young (STIMEY)

Δημοσίευση από στις 10/10/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Science Technology Innovation Mathematics Engineering for the Young (STIMEY)  

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 266/10-10-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 17477/20-08-2019 με ΑΔΑ: Ψ70Ρ469Β7Ι-ΛΔΠ

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 266/10-10-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 17477/20-08-2019 με ΑΔΑ: Ψ70Ρ469Β7Ι-ΛΔΠ  

Περισσότερα »