Κατηγορία: Αποφάσεις Συνεδριάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ _ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοσίευση από στις 14/2/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ _ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Δημοσίευση από στις 14/2/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ _ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Δημοσίευση από στις 14/2/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 280/13-02-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 27159/09-12-2019 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΟΩ3469Β7Ι-64Δ

Δημοσίευση από στις 14/2/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 280/13-02-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 27149/09-12-2019 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΩΩ0Ι469Β7Ι-ΘΟΣ

Δημοσίευση από στις 14/2/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 280/13-02-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 25640/21-11-2019 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΒΗΜ469Β7Ι-3ΨΩ

Δημοσίευση από στις 14/2/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Enhancing Programmability and boosting Performance Portability for Exascale Computing Systems»(EXA2PRO)

Δημοσίευση από στις 28/1/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 24792/13.11.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- Θέση Β_Social Forces

Δημοσίευση από στις 28/1/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 24788/13.11.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- Θέση Α_Social Forces

Δημοσίευση από στις 28/1/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 278/28-01-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 25249/18-11-2019 με ΑΔΑ: ΩΧΤΦ469Β7Ι-Β3Α

Δημοσίευση από στις 28/1/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ _ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Δημοσίευση από στις 20/1/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 277/17-01-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 27001/06-12-2019 με ΑΔΑ: 6Ω5Κ469Β7Ι-ΡΤ2

Δημοσίευση από στις 17/1/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 277/17-01-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 26246/28-11-2019 με ΑΔΑ: 6556469Β7Ι-Τ20

Δημοσίευση από στις 17/1/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τέσσερις(4) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας»

Δημοσίευση από στις 7/1/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ _ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ

Δημοσίευση από στις 30/12/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων