Κατηγορία: Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 6598/11.03.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «inGOV»

Δημοσίευση από στις 9/4/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 6598/11.03.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Inclusive Governance Models and ICT Tools for Integrated Public Service Co-Creation and Provision – inGOV, Grant Agreement number: 962563», για την απασχόληση τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών.

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 326/09-04-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 1631/25-01-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΩ6Ι469Β7Ι-5Ο9

Δημοσίευση από στις 9/4/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 326/09-04-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 4932/25-02-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6Β2Μ469Β7Ι-Ξ3Ε

Δημοσίευση από στις 9/4/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 3926/17.02.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «DeepInvest»

Δημοσίευση από στις 24/3/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 3926/17.02.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Πρόβλεψη-βελτιστοποίηση-διαχείριση επενδύσεων με προηγμένες τεχνικές μάθησης», Ακρωνύμιο: DeepInvest, Κωδικός ΟΠΣ: 5063803, για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 3916/17.02.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «SMARTCLIDE»

Δημοσίευση από στις 24/3/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 3916/17.02.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Smart Cloud Integrated Development Environment supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (SMARTCLIDE)», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 3910/17.02.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «HapticSOUND»

Δημοσίευση από στις 24/3/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 3910/17.02.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας (HapticSOUND)» και κωδικό ΟΠΣ: 5066859, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 323/24-03-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 1632/25-01-21 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 965Β469Β7Ι-ΥΘΠ

Δημοσίευση από στις 24/3/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 323/24-03-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 4918/25-02-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΩΥΕ0469Β7Ι-ΙΥΧ

Δημοσίευση από στις 24/3/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 2792/04.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΟΛ469Β7Ι-2Χ9) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «NanoRoll»

Δημοσίευση από στις 5/3/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 2792/04.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΟΛ469Β7Ι-2Χ9) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Μεγάλης έκτασης νανοδομημένες λειτουργικές επιφάνειες κατασκευασμένες με συνδυασμό λιθογραφίας λέιζερ και με την συνεχή νανοεκτυπωτική λιθογραφική μέθοδο», Ακρωνύμιο: NanoRoll, Κωδικός ΟΠΣ: 5048498 για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 320/25-02-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 1634/25-01-21 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΩΟΒ469Β7Ι-Δ5Ψ

Δημοσίευση από στις 26/2/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 1524/21.01.2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΘΦ469Β7Ι-ΞΨ7) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «EXA2PRO»

Δημοσίευση από στις 25/2/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 1524/21.01.2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΘΦ469Β7Ι-ΞΨ7) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Enhancing Programmability and boosting Performance Portability for Exascale Computing Systems » (EXA2PRO), GA-NUMBER: 801015, για την απασχόληση ενός(1) εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 1519/21.01.2021 (ΑΔΑ: 6ΠΠ0469Β7Ι-3Χ2) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «STIMEY»

Δημοσίευση από στις 25/2/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 1519/21.01.2021 (ΑΔΑ: 6ΠΠ0469Β7Ι-3Χ2) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Science Technology Innovation Mathematics Engineering for the Young (STIMEY), GA-NUMBER: 709515, για την απασχόληση τριών(3) εξωτερικών συνεργατών.  

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 318/04-02-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 20210/13-11-2020 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6Τ0Η469Β7Ι-895

Δημοσίευση από στις 5/2/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 318/04-02-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 21075/23-11-2020 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 63ΧΝ469Β7Ι-Ξ5Μ

Δημοσίευση από στις 5/2/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 24665/23.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΛΡΟ469Β7Ι-2Ξ6) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «HapticSOUND»

Δημοσίευση από στις 4/2/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 24665/23.12.2020(ΑΔΑ: ΩΛΡΟ469Β7Ι-2Ξ6) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας (HapticSOUND)» και κωδικό ΟΠΣ: 5066859, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.    

Περισσότερα »