Κατηγορία: Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 30500/22.12.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για το Επιστημονικό Πεδίο “Περιφερειακή Οικονομική” στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ 5129390

Δημοσίευση από στις 10/2/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 30500/22.12.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για το Επιστημονικό Πεδίο “Περιφερειακή Οικονομική” στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021- 2022 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ 5129390.    

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 360/10-02-2022 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 30489/22-12-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6Λ7Π469Β7Ι-ΒΑΜ του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων»

Δημοσίευση από στις 10/2/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 360/10-02-2022 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 29340/13-12-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΩΓΩΙ469Β7Ι-Ρ7Η του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς τέλη φοίτησης»

Δημοσίευση από στις 10/2/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ 1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Α’ ΚΥΚΛΟΣ – 2022)

Δημοσίευση από στις 31/1/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Επισυνάπτεται η τροποποιημένη Προκήρυξη κατόπιν της υπ’ αριθμ. 9/20.01.2022 απόφασης της Συγκλήτου, με την οποία τροποποιήθηκε το σημείο Β’ της Προκήρυξης: “Προϋποθέσεις Συμμετοχής” και πλέον απευθύνεται, εκτός από τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και σε όσα μέλη ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και υποβάλουν […]

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 359/20.01.2022 του Ε.Λ.Κ.Ε. για την αρ. πρωτ. 28400/02-12-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΖΡΣ469Β7Ι-Χ69

Δημοσίευση από στις 20/1/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 29484/14.12.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Smart Cloud Integrated Development Environment supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (SMARTCLIDE)”, GA-NUMBER: 871177

Δημοσίευση από στις 20/1/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 29484/14.12.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Smart Cloud Integrated Development Environment supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (SMARTCLIDE)”, GA-NUMBER: 871177, για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.  

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 25035/02.11.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με κωδικό ΟΠΣ 5022192

Δημοσίευση από στις 29/12/21 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 25035/02.11.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με κωδικό ΟΠΣ 5022192, για την απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου, Τεχνικού Συμβούλου.  

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 27117/22.11.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Empowering Businesses Seeking Growth – SeeG» και κωδικό MIS 5070714

Δημοσίευση από στις 22/12/21 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 27117/22.11.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Empowering Businesses Seeking Growth – SeeG» και κωδικό MIS 5070714, για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.  

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 356/22.12.2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 26096/11-11-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΩΔ91469Β7Ι-7ΘΣ» του έργου: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Δημοσίευση από στις 22/12/21 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

354/2-12-2021 απόφαση για την παράταση ισχύος της διαδικασίας κλεισίματος ακίνητων έργων και ανοίγματος νέου έργου αντίστοιχης ερευνητικής δραστηριότητας

Δημοσίευση από στις 17/12/21 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Στην υπ’ αριθμ. 354/2.12.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εγκρίθηκε η παράταση της ισχύος της διαδικασίας κλεισίματος ακίνητων έργων και ανοίγματος νέου έργου με αντίστοιχη ερευνητική δραστηριότητα έως τις 31/12/2023. 354 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 18731/24.08.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας (HapticSOUND)» με κωδικό ΟΠΣ 5066859

Δημοσίευση από στις 2/12/21 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 18731/24.08.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου«Σύστημα ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας (HapticSOUND)» με κωδικό ΟΠΣ 5066859, για την απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου, Τεχνικού Συμβούλου.  

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 353/22-11-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 21278/23-09-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΜΣ2469Β7Ι-73Γ του ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση

Δημοσίευση από στις 22/11/21 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 350/21-10-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 20761/16-09-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΩΤ2Τ469Β7Ι-37Τ του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς τέλη φοίτησης»

Δημοσίευση από στις 21/10/21 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Εργασίας (ΙΔΟΧ) σε (Δ)ΠΜΣ

Δημοσίευση από στις 18/10/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Στην υπ’ αριθμ. 348/7.10.2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών εγκρίθηκε η διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα (Δ)ΠΜΣ ως εξής: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΣΤΑ (Δ)ΠΜΣ Δημιουργία ενός έργου είτε για κάθε (Δ)ΠΜΣ ξεχωριστά με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Διευθυντή του (Δ)ΠΜΣ, ή ενός έργου για όλα τα […]

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 18738/24.08.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5089173

Δημοσίευση από στις 15/10/21 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 18738/24.08.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5089173, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), […]

Περισσότερα »