Όλες οι Αναρτήσεις από την Επιτροπή ερευνών

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 24033/20-10-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 6ΥΔ6469Β7Ι-ΥΟΒ στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς τέλη φοίτησης»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 24033/20-10-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς τέλη φοίτησης», για την απασχόληση ενός υπαλλήλου.    

Περισσότερα »

Δράση «Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας»

Δημοσιεύθηκε η νέα Δράση του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα «Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας».  Η Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του συστήματος έρευνας και καινοτομίας μέσω ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων άλλων χωρών. Ειδικότερα η Δράση στοχεύει στην προώθηση και στήριξη της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων […]

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 453/06-06-2024 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 24033/20-10-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 6ΥΔ6469Β7Ι-ΥΟΒ, στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς τέλη φοίτησης»

Δημοσίευση από στις 7/6/24 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 24033/20-10-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς τέλη φοίτησης», για την απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου.    

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.7 ΤΟΥ ΑΡΘΟΥ 237 ΤΟΥ Ν.4957/2022

«Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» – Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της υπ΄ αρ. πρωτ 2848/06-06-2024 (6Χ7846ΝΚΠΔ-74Α) Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB4. Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», παρατείνεται έως την Τρίτη 25/06/2024 και ώρα 16:00. Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι τα ερωτήματα σχετικά […]

Περισσότερα »

ΓΓΕΚ – Επικείμενες προσκλήσεις Διμερούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και της έχουν ανατεθεί καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» για τη διαχείριση πράξεων της Δράσης «Διακρατικές Συνεργασίες στην Έρευνα και Καινοτομία». Στο πλαίσιο του ορισμού της, της μακρόχρονης ενασχόλησης με το αντικείμενο των Διμερών και […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027), που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ, (6o χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης). Διαδικτυακή παρακολούθηση: α) είτε μέσω της εφαρμογής εγγραφών https://events.erevnokainotomo.gr/el/ , επιλέγοντας την πόλη […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα», Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027»

Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα   Βασικός Στόχος:Η ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα η οποία επιτυγχάνεται, ενδεικτικά, με:την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – την ανάπτυξη και ενδυνάμωση δικτύων συνεργασίας με το οικοσύστημα της Περιφέρειας και […]

Περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

Δημοσίευση από στις 29/5/24 σε Ανακοινώσεις

Οι προμηθευτές στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β’ 2385) υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια με τη χρήση παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016) οι διαδικασίες σύναψης των οποίων θα εκκινήσουν μετά την 1η  Ιούνιου 2024 (1/06/2024).Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου […]

Περισσότερα »

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 4980/14-03-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 98Ζ6469Β7Ι-8ΔΑ στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 4980/14-03-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »

Εναρκτήρια εκδήλωση της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά την Εναρκτήρια εκδήλωση της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, στις 27/05/2024: α) είτε μέσω της εφαρμογής εγγραφών https://events.erevnokainotomo.gr/el/, επιλέγοντας την πόλη Αθήνα και την live μετάδοση, η οποία θα ξεκινήσει στις 10:00 π.μ. β) είτε μέσω του καναλιού YouTube της ΕΥΔΕ ΕΚ: Σε Ελληνικά (+νοηματική) https://www.youtube.com/live/uykuPoDzzlI Σε Αγγλικά https://www.youtube.com/live/3siebFY7J4g

Περισσότερα »

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’ αριθμ. 6435/02.04.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Technologies for Manufacturing as a Service Ecosystems-Tec4MaaSEs»

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 6435/02.04.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Technologies for Manufacturing as a Service Ecosystems-Tec4MaaSEs», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα – European Health and Digital Executive Agency (HADEA), για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση 4ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση της 4ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών.

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 450/17-05-2024 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 4980/14-03-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 98Ζ6469Β7Ι-8ΔΑ, στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Δημοσίευση από στις 20/5/24 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 4980/14-03-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »