Όλες οι Αναρτήσεις από την Επιτροπή ερευνών

Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα

Δημοσίευση από στις 6/2/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Λεπτομέρειες Πρόσκλησης Τίτλος: Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα Είδος: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας: 03 – Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Επενδυτική Προτεραιότητα: 3δ – Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας Ειδικός […]

Περισσότερα »

ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, Προκήρυξη Β΄ κύκλου Δράσης (Φεβρουάριος 2019) και αναθεωρημένες προτεραιότητες

Δημοσίευση από στις 1/2/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Ο Β΄ κύκλος της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ θα προκηρυχθεί το Φεβρουάριο 2019, με ενδεικτικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 200.000.000 ευρώ. Οι προτάσεις στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις (4) Παρεμβάσεις: I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και […]

Περισσότερα »

CALL FOR PROPOSALS (Societal Challenges)

Δημοσίευση από στις 28/1/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION Call identifier: H2020-JTI-IMI2-2019-17-TWO-STAGE Pillar: Societal Challenges Work Programme Year: H2020-JTI-IMI-2019 Work Programme Part: H2020-JTI-IMI-2019 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2019-17-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2019-17-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Περισσότερα »

Key Action 3: Support for policy reform – Initiatives for Policy Innovation – Forward-Looking Cooperation Projects in the Fields of Education and Training – web streaming session

Δημοσίευση από στις 25/1/19 σε Ανακοινώσεις

Key Action 3: Support for policy reform – Initiatives for Policy Innovation – Forward-Looking Cooperation Projects in the Fields of Education and Training The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) is organizing a web streaming session to explain funding opportunities available under the Erasmus+ Key Action 3: Support for policy reform – Initiatives for Policy […]

Περισσότερα »

Οδηγίες για την Ανάληψη Υποχρέωσης και την εφαρμογή του Δημόσιου Λογιστικού στους ΕΛΚΕ

Δημοσίευση από στις 24/1/19 σε Ανακοινώσεις

Εφαρμογή του Δημόσιου Λογιστικού στους ΕΛΚΕ από 1/1/2019. Οι ΕΛΚΕ από 1/1/2019 εφαρμόζουν το Δημόσιο Λογιστικό, βάσει του άρθρου 62 του Ν. 4485/2017 και της σχετικής νομοθεσίας. Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης αποτελεί την πρώτη διοικητική πράξη πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προκαλεί δαπάνη. Επισημαίνεται ότι η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης πρέπει να προηγείται της Απόφασης της […]

Περισσότερα »

Νέα Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Δημοσίευση από στις 21/1/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Νέα! Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποφάσισε με τη με Α.Π. 8624/18.01.2019 απόφαση, την τροποποίηση της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών ως προς τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των υποβολών. Οι ημερομηνίες αυτές διαμορφώνονται […]

Περισσότερα »

5th CALL FOR PROPOSALS OF THE CP INTERREG V-A GREECE-BULGARIA

Δημοσίευση από στις 18/1/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

http://www.greece-bulgaria.eu/call-for-proposals/6_5th-CALL-FOR-PROPOSALS-OF-THE-CP-INTERREG-V-A-GREECE-BULGARIA-2014-2020- The Cooperation Programme INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020 is pleased to announce the 5th Call for projects proposals «Grant scheme for supporting SMEs to grow and expand beyond local markets» that will open on the 15th of February 2019. The Call is targeted to the Programme Priority Axis 1: “A Competitive and Innovative Cross-Border Area” which aims to […]

Περισσότερα »

Ενημέρωση σχετικά με το αίτημα ανάληψης υποχρέωσης

Δημοσίευση από στις 18/1/19 σε Ανακοινώσεις

Την Δευτέρα 10/12/2018, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του πρώτου ορόφου του Πα.Μακ., έγινε ενημέρωση στα μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος, από στελέχη της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, σχετικά με την υπαγωγή του, στο Δημόσιο Λογιστικό και το αίτημα ανάληψης υποχρέωσης μέσω του WebRescom. Το υλικό της παρουσίασης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: Ανάληψη Υποχρέωσης μέσω webrescom1.03

Περισσότερα »

CALL FOR PROPOSALS (European Cluster Excellence Programme)

Δημοσίευση από στις 18/1/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION Call identifier: COS-CLUSTER-2018-03-02 Pillar: More favourable conditions for business creation and growth Work Programme Year: COSME-2018 Work Programme Part: COSME-2018 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-cluster-2018-03-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-CLUSTER-2018-03-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Περισσότερα »

CALL FOR PROPOSALS FOR ACTION GRANTS 2019 (Justice Programme)

Δημοσίευση από στις 18/1/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION Call identifier: JUST-AG-2019 Pillar: Justice programme 2014-2020 Work Programme Year: JUST-2019 Work Programme Part: JUST-2019 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-ag-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-AG-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Περισσότερα »

CALL FOR PROPOSALS FOR ACTION GRANTS 2019 (Rights, Equality and Citizenship Programme)

Δημοσίευση από στις 18/1/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION Call identifier: REC-AG-2019 Pillar: REC Programme 2014-2020 Work Programme Year: REC-2019 Work Programme Part: REC-2019 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-ag-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-AG-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Περισσότερα »

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης “Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δανανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020”

Δημοσίευση από στις 15/1/19 σε Ανακοινώσεις

Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί […]

Περισσότερα »

ΓΓΕΤ: Πρόγραμμα PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area- Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων έτους 2019 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας

Δημοσίευση από στις 14/1/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έτους 2019 του προγράμματος PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) ανακοινώθηκαν στις 17/12/2018 στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος PRIMA: http://prima-med.org/calls-for-proposals/ Η θεματολογία των προσκλήσεων βασίζεται: α) στις τρεις (3) προτεραιότητες του Στρατηγικού Θεματολογίου Έρευνας και Καινοτομίας του PRIMA (PRIMA Strategic Research and Innovation Agenda): (i) Βιώσιμη διαχείριση υδάτων στις […]

Περισσότερα »

Ενημέρωση από το Εθνικό Σημείο Επαφής ESPON2020

Δημοσίευση από στις 11/1/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Erasmus+ in Vicenza – Italy (https://www.learningmobility.it/)

Δημοσίευση από στις 11/1/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

erasmus+ Vicenza

Περισσότερα »